Voorwaarden annuleringsverzekering
Domein Groot Besselink

 

Wat is verzekerd?

Annuleert u uw reis  voortijdig? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat.

Wanneer start en eindigt uw verzekering?

Nadat u de reserveringsbevestiging ontvangt, heeft u veertien dagen bedenktijd. In die periode kunt u de verzekering ongedaan maken. De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen waarvan de aankomst-dag van uw reis en de afsluitdatum van uw verzekering korter is dan dertig dagen. De verzekering eindigt de dag dat uw reis begint.

Wanneer beëindigen wij uw verzekering?

 • Als u ons opzettelijk misleidt, dan beëindigen wij direct de verzekering.
 • Als er vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. In dat geval eindigt uw verzekering per direct.

Wat moet u weten over de premie?

U betaalt de premie over deze verzekering voordat uw verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij geen premie terug. De premie bedraagt 5,25% over het totaal bedrag van uw reservering.

Wat zijn uw verplichtingen?

U en uw eventuele medeverzekerde(n) zijn verplicht om:

 • al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken
 • bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat u zich moet laten onderzoeken door een arts, als wij daarom vragen. U moet uw arts bovendien alle gewenste informatie geven en de schriftelijke bevindingen van de arts aan ons toesturen per post.
 • de omvang en de omstandigheden aan ons aantonen
 • moet u uw reis annuleren, dan moet u dit binnen drie werkdagen aan ons melden

Uw reis annuleren?

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerd is de reissom.

In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:

 • U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 • Een familielid in de derde graad overlijdt.
 • U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.
 • U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonende kind moet een medisch noodzakelijke
 • ingreep ondergaan
 • U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning.
 • U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
 • U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
 • Uw duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder “duurzame relatie” verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.

Wat krijgt u vergoed?

 • Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom.
 • Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw reserveringsbevestiging staat en wat u daadwerkelijk al aan ons heeft voldaan.

 

 

Almen, april 2021